Privacy Policy

Amrani Beauty Solutions vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Waarom een Privacy Policy?

U kunt in dit Privacy Policy lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Amrani Beauty Solutions bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.
Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Amrani Beauty worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen en gebruiken.

 

 

Van wie verwerkt Amrani Beauty persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Amrani Beauty bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten en leveranciers of ketenpartners.

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Amrani Beauty Solutions gevestigd aan de Breestraat 24 te Leiden. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Waarvoor gebruikt Amrani Beauty Solutions uw persoonsgegevens?

Amrani Beauty Solutions mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.
Amrani Beauty Solutions verwerkt ook uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

 

 

Marketing en communicatie

Via het contactformulier op de website kunt u uw gegevens invullen. Deze gegevens worden gebruikt voor het kunnen beantwoorden van uw vraag en het inplannen van afspraken
We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website, de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Verder wordt uw IP-adres getraceerd om te kijken hoeveel bezoekers er een aanvraag via het contactformulier versturen.
Uw e-mailadres wordt met uw instemming vastgelegd bij het aanmelden voor een intake.

 

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Policy niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.
De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

 

 

Veiligheid

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Amrani Beauty passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

 

Vertrouwelijk

Wij gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Amrani Beauty is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit eveneens voor derden die door Amrani Beauty zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

 

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Amrani Beauty Solutions bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. De bewaartermijn kan per doel verschillend zijn.

 

 

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

 

 

Persoonlijk contact met Amrani Beauty Solutions

Veel contacten tussen u en Amrani Beauty verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail, de website of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen wij vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

 

Bezoek aan de website van www.amranibeauty.com

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

 

 

Wat doen wij met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Amrani Beauty worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen wij de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

 

 

Wat doen wij met cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat de server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op de site. Een cookie registreert absoluut geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Cookies of soortgelijke middelen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan deze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

 

 

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Amrani Beauty persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 

 

Inzage in uw gegevens

Bent u klant bij Amrani Beauty Solutions en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Wij verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 

 

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt.

 

 

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Amrani Beauty onrechtmatig is.

 

 

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Amrani Beauty kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

 

 

Over dit Privacy Policy

Amrani Beauty Solutions kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 16 juni 2020
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Policy? Neem dan gerust contact met ons op:

Amrani Beauty Solutions
Breestraat 24
2311 CS Leiden
Info@amranibeauty.com